Home

Utbetaling regionalt miljøtilskudd

Regionalt miljøtilskudd. Regionalt miljøtilskudd. Oppdatert 19.05.2020 . Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre Ny veileder for Regionalt miljøtilskudd 2020. Veilederen for RMP 2020 er klar med informasjon om ordninger, Utbetaling av produksjonstilskudd og RMP . Skrevet av Regionkontor 18. februar 2020. Publisert i Aktuelt. Utbetalingsdato for produksjons- og avløsertilskudd er onsdag 19. februar for søknadsomgangen i 2019 Regionalt miljøtilskudd blir gitt til jordbruksforetak som utfører miljøtiltak i jordbruket. Hvert fylke har sitt eget regionalt miljøprogram. Mer informasjon om miljøprogrammet i det enkelte fylke finner du på fylkesmannens nettsider Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet. Utmåling og utbetaling av tilskudd. Tilskuddet utmåles etter satser fastsatt årlig av fylkesmannen i regionalt miljøprogram. Tilskuddet skal kun gis det året som tiltaket blir gjennomført Regionalt miljøprogram - RMP tilskudd. Ta vare på matjorda og miljøet. La åkeren ligge i stubb over vinteren. Søk regionale miljøtilskudd elektronisk fra 15. september. Søknadsfrist 15. oktober 2020. Nytt regionalt miljøprogram. Det er nytt regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2019-2022. Mer informasjon ligger på Fylkesmannens.

Regionale miljøtilskudd er en tilskuddsordning som forvaltes av fylkesmannen. Hvilke tiltak det kan gis tilskudd for blir bestemt ut i fra regionale miljøprogram. Hvert fylke skal ha et regionalt miljøprogram, som definerer de regionale miljøutfordringene i jordbruket. De regionale miljøprogrammene skal gi en målrettin regionale miljøprogrammene, regionalt miljøprogram, RMP er det utarbeidet fylkesvise tilskuddsordninger. Det er jordbruksforetak som kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunene. Totalt 410 millioner kroner er satt av til søknadsomgangen 2010. Ordningen bygger på miljøplan trinn 2 om særskilte miljøformål i landbruket: - avrenning til vassdrag, - kulturlandskap og kulturminner. 15.09.2020 Tid for å søkje regionalt miljøtilskot i Rogaland Frå 15. september kan du som er bonde søkje regionalt miljøtilskot, til dømes tilskot til skjøtsel av bratt areal, beite av kystlynghei, vedlikehald av turstiar eller miljøvennlig gjødselspreiing

Regionalt miljøtilskudd - Fylkesmannen i Trøndela

Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet (LDIR-056) Fra Landbruksdirektoratet Tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet, blant annet produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og naturskadeerstatning, blir utbetalt til dette bankkontonummeret Regionale miljøtilskudd er hjemlet i Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland, datert 1. juni 2020. 1.2 Hvem kan motta regionale miljøtilskudd Disse kan søke regionale miljøtilskudd: a) Foretaket som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer, og er registrert i Enhetsregisteret Regionalt miljøtilskudd (RMP) Alle som er berettiget produksjonstilskudd kan søke om regionalt miljøtilskudd for miljøtiltak som utføres i henhold til gjeldende veileder

Utbetaling av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd for 2019. Utbetaling av produksjonstilskudd for 2019 blir i uke 8. Utbetaling av tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) planlegges 12 mars. Utbetalingsbrevene finner dere i Altinn. Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 1 Til utbetaling 63€860,00 Merknader: 1.1.82: Flyttet 1:3 helling til 1:5 helling Side 1 av 2. Tilskuddet er gitt med hjemmel i Forskrift om regionale miljøtilskudd, Fylkesmannen i Troms. Forskriften gjelder for alle utbetalinger av regionalt miljøtilskudd. Søker plikter å sette seg inn i reglene i forskriften. Forskriften e Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 Finnmark Navn: MARKUS HEIBERG Orgnr: 983680984 Knr: 2025 Gnr: 12 Bnr: 100 Festenr: 0 Tana kommune viser til deres søknad per 06.08.2018 om miljøtilskudd. 31 314,00 kr vil bli utbetalt til konto 49301447875. Slik er tilskuddet beregnet Til utbetaling 40€160,00 Merknader: 1.1.82: Flyttet areal fra 1:3 til 1:5 Side 1 av 2. Tilskuddet er gitt med hjemmel i Forskrift om regionale miljøtilskudd, Fylkesmannen i Troms. Forskriften gjelder for alle utbetalinger av regionalt miljøtilskudd. Søker plikter å sette seg inn i reglene i forskriften. Forskriften e Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 Finnmark Navn: GJERMUND SKØIEN VARSI Orgnr: 912754847 Knr: 2025 Gnr: 7 Bnr: 1 Festenr: 13 Tana kommune viser til deres søknad per 12.10.2018 om miljøtilskudd. 13 974,00 kr vil bli utbetalt til konto 93652536822. Slik er tilskuddet beregnet

Regionkontor Landbruk » Utbetaling av produksjonstilskudd

Altinn - Søknad om regionalt miljøtilskudd

Endringsskjema for kontonummer som benyttes i utbetaling av regionale miljøtilskudd Last ned endringsskjema for kontonummer som benyttes i utbetaling av regionale miljøtilskudd fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder Dok.beskr: VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD SØKNADSOMGANG 2019 - NORDLAND . POSTLISTE BØ KOMMUNE Dokumenter registrert: 27. mars 2020 Lnr: 2170/20 Regdato:27.03.2020 Arkivkode:X44 Saksnr: 19/76-9 Dok.type: /I Gradering:13 Off.l. §13 Saksb. Regionale miljøtilskudd for jordbruket - RMP 2019. Fra 1. august kan gardbrukere søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet. Søknadsfristen er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket

Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019, 986327762 Sakstittel: Regionalt miljøtilskudd - 2019, Stig Harald Monsen €986327762 Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2019/815-3 1594/2020 Løpenr.: 27.03.2020 Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: TEKNISK/GRIHAN (enhet/initialer): V1 Vedtak utbetaling regionalt miljøtilskudd - behandlet i Lyngen av Terje Størseth. Dato: 27.03.2020 - Mottaker: Birger Olsen 20/2585-2. Vedtak utbetaling regionalt miljøtilskudd. Dato: 27.03.2020 - Mottaker: Dalen Gård Solbakken. 20/2584-90. Vedtak om forbud mot å overnatte i. UTBETALING AV RMP (regionalt miljøtilskudd) OG OBB (tilskudd til organisert beitelag) Utbetaling skjer 12. mars. Utbetalingsbrev i www.altinn.no Kontroller utbetalingsbrevet, og ta kontakt vis det skulle være spørsmål. Klagefrist 3 uker etter at utbetalingsbrevet er mottatt Tilskudd til regionalt miljøprogram (RMP) Det overordnede formålet med regionale miljøtilskudd er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, tilgjengelighet i jordbrukslandskapet, samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket

Veileder om å søke regionale miljøtilskudd for jordbruket - Fylkesmannen i Innlandet . De regionale miljøtilskuddene som gjelder for Hedmark og Oppland er bestemt gjennom Regionalt miljøprogram (RMP) for Innlandet 2019-2022.Tilskuddene er valgt fra en meny av tilskuddsformål som er fastsatt i en nasjonal instruks Søknad om Regionalt miljøtilskudd Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Lenker til elektroniske skjemaer: Søknad om Produksjonstilskudd Søknad om Regionalt miljøtilskudd Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Søknad om tilskudd til drenering (grøfting Home » Jordbruk » Utbetaling PT og RMP. Utbetaling PT og RMP. Posted on 2. februar 2018 5. november 2018 Author Kristine Skaiaa Born Leave a comment. Produksjonstilskudd. Regionalt miljøtilskudd (RMP) Hold av høns; Hønsehirse - et økende problem i Follo

Det skal brukes for å behandle søknader om regionalt miljøtilskudd og tilskudd til drift av beitelag (organisert beitebruk). Hele prosessen fra åpning av en søknadsomgang, registrering av søknader, behandling, vedtak, til og med utbetaling skjer i eStil. Klagebehandling, omgjøring og dispensasjoner skjer på utsiden av systemet © Fylkesmannen i Oslo og Viken 2 Foto: Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oslo og Viken • Klare føringer for de regional Det skal brukes for å behandle søknader om tilskudd til jordbruksdrift, i denne sammenheng regionalt miljøtilskudd og tilskudd til organisert beitebruk. Hele prosessen fra åpning av en søknadsomgang, registrering av søknader, behandling, vedtak, til og med utbetaling skjer i eStil

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk . Fra søknadsomgangen 2013 kan du levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk allerede nå. I denne folderen er det en beskrivelse av hvordan du søker elektronisk med tips og råd til utfylling. Ta vare på den og finn den frem når du skal søke Ønske om en effektiv og sikker forvaltning av regionalt miljøtilskudd, herunder saksbehandling og rapportering -Forenklet saksbehandling •Kortere saksbehandlingstid •Lavere ressursinnsats i forvaltningen •Bedret inputkontroll •Raskere utbetaling -Enklere tilgang til data •Enklere rapportering på forbruk av midle Fylkesmannen i Buskerud. Miljøtilskudd for jordbruket 3 Miljøtilskuddsmeny for jordbruket i Buskerud 2014 Miljøtema Aktivitets- område Tiltak Kapittel Annen spesifisering Dyr=beitedyrenhet (kap 1.2) Satser, foreløpig Kultur-landskap Regionalt prioriterte kulturlandskap Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 1.1.1 Fjellområde 60 kr/da Regionalt miljøtilskudd. Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: - redusere forurensning til vann og luft - ivareta kulturlandskap og kulturminner - tilrettelegge for friluftsliv - ivareta biologisk mangfold Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord Regionalt miljøtilskudd (RMP) Regionale miljøtilskudd. Regionale miljøtilskudd Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre

Regionalt miljøtilskudd (RMP) - Follo landbrukskonto

 1. Regionalt miljøprogram - RMP tilskudd. Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke på ordningen regionalt miljøprogram. Tilskudd til driftsmåter som ivaretar viktige miljøverdier. Regionalt miljøtilskudd omfatter tilskuddsordningene: Skjøtsel av bratt areal; Beite i utmark
 2. Vedtak utbetaling regionalt miljøtilskudd - behandlet i Lyngen av Terje Størseth. Dato: 27.03.2020 - Mottaker: Birger Olsen 20/2585-2. Vedtak utbetaling regionalt miljøtilskudd. Dato: 27.03.2020 - Mottaker: Dalen Gård Solbakken. 20/2584-90. Vedtak om forbud mot å overnatte i.
 3. Regionalt miljøtilskudd (RMP) Detaljer Publisert 01. mai 2016 01. mai 2016 Sist oppdatert 04. mai 2020 04. mai 2020. Hva kan du søke om. Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord

Regionalt miljøprogram - Landbruksdirektorate

 1. 2.10 Utbetaling Tilskuddet utbetales i løpet av mars 2014. Statens landbruksforvaltning foretar utbetaling på vegne av kommunen. Beløp under kr 1000,- utbetales ikke. Maksimum utbetaling pr søker er kr 70 000,-. 2.11 Kontroll Foretak som søker regionale miljøtilskudd plikter å gi de opplysninger som kommunen, Fylkesmanne
 2. Strategiplan for miljøtilskudd i landbruket 2020-2024 (Kommunene Bodø, Værøy og Røst) 2 1. skogbruket med utgangspunkt i Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2019- Utbetaling skjer etter at tiltaket er gjennomført o
 3. klage på søknaden med bakgrunn i vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd for søknadsomgangen 2016. Innherred samkommune ser at søker kan ha oppfattet innsendt epost 26.oktober 2016 som en klage. På bakgrunn av dette velger Innherred samkommune å ta klage til behandling selv om den er kommet inn etter klagefristen
 4. Regionalt miljøtilskudd og organisert beitebruk i Buskerud 2018 Løpenr: 10880/2019 Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt.
 5. Gbnr. 115/16 - søknad om regionalt miljøtilskudd og organisert beitebruk 2018: SAND PER EINAR EPHORTE5 2018/13976: 18.12.2018 Inngående brev Gbnr. 106/1 og 107/5 - søknad om regionalt miljøtilskudd og organisert beitebruk 2018: MARGIT OPSAHL EPHORTE5 2018/13976: 16.01.2019 Inngående bre

Søknad om regionalt miljøtilskudd Troms - 2018 på gnr. 1942/80/1 DokType I Sak/dok nr: 2018/1466-2 2742/2019 Løpenr.: 15.03.2019 Journaldato: 15.03.2019 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Nordreisa kommune Innhold: Utgående vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 989888714 Sakstittel Søknadsskjema regionalt miljøtilskudd (RMP) Veileder RMP 2019; Regionalt miljøprogram Trøndelag 2018-2022; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Høylandet kommune. Adresse: Vargeia 1, 7877 Høylandet. Tlf: +47 74 32 48 00 postmottak@hoylandet.kommune.no. Arkivkode 1-FA-V18 UTBETALING AV REGIONALT Saksansv. TEKN-TTJ-GAAS MILJØTILSKUDD 2016 U Arkivsak/doknr. 16/1013-3 Sakstittel Dok.dato 13.02.2017 REGIONALE MILJØTILSKUDD 2016 Mottaker NUPEN GÅRD MANN SI ELODIE BRUCKNER Dokumenttittel Arkivkode 1-FA-V18 UTBETALING AV REGIONALT Saksansv. TEKN-TTJ-GAAS MILJØTILSKUDD 2016 regionalt miljøtilskudd (RMP) 2. Jordprøver 3. Nytt system for produksjonstilskudd (PT) Nytt i år, er at t erosjonsklassene 1 og 2 gis bare til Husk søknadsfristen for regionale miljøtilskudd Søknadsfrist 1. oktober Regionalt miljøprogram (RMP) ivaretar særlige miljøhensyn i de ulike regionene, og gir en målretting a

Regionalt miljøtilskot - Fylkesmannen i Rogalan

Altinn - Registrering av kontonummer for utbetaling av

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene. Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv: saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv. Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet. Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker. Regionalt miljøprogram - RMP-tilskudd. Søk regionale miljøtilskudd elektronisk - frist 15. oktober 2018 gå inn på www.Altinn.no; Logg inn med MinID eller BankID (kodebrikke og personlig passord

Veileder regionale miljøtilskudd 2020(3

 1. Du kan søke Miljøtilskudd - RMP mellom 1.8. og 15.10. Søknadsfristen er 15.oktober, samme frist som for søknad om produksjonstilskudd. Søknadsfrist for Organisert beitebruk er fortsatt 1.november. Les mer om de ulike tilskuddsordningene i Regionalt miljøprgram hos Fylkesmannen i Trøndelag
 2. Tilskudd. Linker: forskrift om nærings- og miljøtilskudd i skogbruket | søknadsskjema for tilskudd og utbetaling av skogfond | innlogging skogfond Tilskudd til ulike tiltak i skogbruket reguleres av Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Dette er tilskuddsmidler som bevilges årlig over statsbudsjettet, og landbruksdirektoratet fordeler midlene videre til.
 3. Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen. Regionalt
 4. Hovedutbetalinga av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2018, er planlagt i uke 8 i 2019 For meir informasjon, sjå nettsidene til Landbruksdirektoratet Utbetalingsdato for RMP-miljøtilskuddet er planlagt 14. mars 2019. For meir informasjon, sjå; nettsidene til Landbruksdirektorate
 5. Regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP): Søknadsskjema åpner 15. september og søknadsfristen er 15. oktober. Her finner du informasjon om ordningen Veiledningsheftet ligger også vedlagt. I år kan du importere karttegningene fra i fjor

Regionalt miljøtilskudd. Ofte omtalt som RMP tilskudd. Generelle bestemmelser vedrørende tilskuddet reguleres av Forskrift om regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag. § 3 Grunnvilkår er særlig viktig! Generell informasjon om tilskuddsordningen finnes på nettsiden hos Fylkesmannen i Trøndelag under Dokumenter RMP står for Regionalt miljøtilskudd M iljømål i jordbruket. Miljøprogrammene fra Landbruksdirektoratet skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: Du kan søke på regionale miljøtilskudd fra 15. september. Søknadsfristen er 15. oktober (15. november for beitelag) Regionalt miljøtilskudd - Søknadsfrist 15.10.2020. Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal retter seg mot aktive gårdbrukere som vil gjennomføre miljøretta aktiviteter i fylket, ut fra gitte kriterier. Søknadsfrist er 15.10.2020. Se også nærmere informasjon om RMP på Fylkesmannen sin sid

Altinn søknad om regionalt miljøtilskudd. Klikk her for mer informasjon fra fylkesmannen om regionalt miljøtilskudd: Tilskudd til miljøtiltak. For ytterligere informasjon Ta kontakt med kommunen på telefon 51 46 80 00. Hjelp. Lukk. Sikkerhet ved elektronisk innloggin I jordbruksoppgjøret ble det vedtatt å øke bevilgningene til regionalt miljøtilskudd med 57,6 millioner på landsbasis. Hedmark fikk økt sine bevilgninger med 6 millioner fra 2017 til 2018.Det er gjort fire endringer i Hedmark for søknadsomgangen 2018: 1

kommunene venter med å utarbeide nye strategier til rulleringenav RMP (regionalt miljøprogram) nasjonalt er i mål, mest sannsynlig i 2019. Handlingsplanen videreføres i påvente av rullering av regionalt miljøprogram, men retningslinjene for bruk av midler oppdateres årlig i samråd med brukerrådet Regionalt miljøtilskudd. Søknad om regionalt miljøtilskudd; Spesielle miljøtiltak i landbruket . Ordningen skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket I Fylkesmannen sin veileder for regionalt miljøtilskudd finner du mer informasjon om tiltakene. Du når Statens landbruksforvaltning på følgende telefonnummer: Mandag 19. august 2013: 24 13 11 36 / 24 13 10 21 Tirsdag 20. august 2013: 24 13 10 57 / 24 13 10 21 Regionalt miljøtilskudd (RMP) Målet med miljøtilskuddsordningene i jordbruket er redusert avrenning og klimagassutslipp, og god forvaltning av viktige biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap. Foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket kan søke Generelle miljøtiltak - regionalt miljøtilskudd (RMP - regionalt miljøprogram) Det er betydelige endringer i regelverk for RMP-ordningen fra og med 2019. Det er to årsaker til dette:-Hedmark og Oppland sine RMP skal slås sammen. Fylkene har hatt ganske forskjellige program både i forhold til ordninger og satser

Regionalt miljøtilskudd (RMP) - Larvik kommun

 1. Brukerveiledning for kart i søknad om regionalt miljøtilskudd. Generelle miljøtiltak (RMP) Ny forskrift om regionale miljøtilskudd for Innlandet er nå vedtatt. Forskriften følger regionalt miljøprogram for Innlandet 2019 - 2022 (PDF, 6 MB), som ble vedtatt 28. november 2018 -som en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram
 2. ner - tilrettelegge for friluftsliv - ivareta biologisk mangfol
 3. dre justeringer kan skje årlig
 4. Regionalt miljøprogram 24.09.2020 (Oppdatert: 24.09.2020) Inger Birkeland Slågedal. Det nærmer seg fristen, 15. oktober, for å søke om tilskudd gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). Tiltakene kan samfinansieres med miljøtilskudd i landbruket

Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd

 1. Regionalt miljøtilskudd - foreløpige satser De foreløpige satsene for RMP 2020 er publisert på nettsiden til fylkesmannen. Satser og erosjonsrisikoklasser for ingen jordarbeiding er ikke fastsatt enda.RMP-veileder 2020 vil bli publisert medio juni. Pollinatorvennlige sone
 2. Hvordan søke om Regionalt miljøtilskudd Om regionale miljøtilskudd. Samarbeidspartnere. Fylkesmannen utarbeider Regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonene, fylkespolitikere og annen miljøfaglig kompetanse. Kommunene får miljøprogrammet til høring før fastsettelse
 3. Hvordan søke om Regionalt miljøtilskudd. Om regionale miljøtilskudd. Partnere. Partnere. Fylkesmannen utarbeider Regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonene, fylkespolitikere og annen miljøfaglig kompetanse. Kommunene får miljøprogrammet til høring før fastsettelse
 4. Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd Generelt. Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen
 5. Søknad om Regionalt Miljøtilskudd. Søknadsfrist 15.10.2019. Søknad kan sendes fra og med 01.08.19. Vi anbefaler at dere leser i Veilederen før dere søker, og har den tilgjengelig under søknadsprosessen. Veilederen forklarer alle ordningene, oppgir foreløpige tilskuddssatser og redegjør for vilkår

Du søker om regionalt miljøtilskudd elektronisk, gjennom Altinn. Lenke til skjemaet finner du under overskriften Skjemaer på denne siden. Veiledning til hvordan du søker, finner du hos Landbruksdirektoratet. Du kan søke om tilskudd fra 1. august, mens søknadsfristen er 15. oktober Regionalt miljøtilskudd. Tilskudd til driftsmåter som ivaretar viktige miljøverdier. Regionalt miljøtilskudd omfatter tilskuddsordningene: Skjøtsel av bratt areal; Beite i utmark. (Gjelder kastrater av storfe, mjølkekyr på seter og geit) Skjøtsel av slåttemark (utvalgte naturtyper) Slått/beite av biologisk verdifulle areale Regionalt miljøtilskudd - RMP. Dette er en del av miljøsatsingen i jordbruket. Prioriterte mål er å redusere forurensning og opprettholde et åpent og variert kulturlandskap. Tilskuddordningen inneholder mange forskjellige tiltak, i 2018 ble det innført tilskudd til drift i bratt terreng Regionalt miljøtilskudd. Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke Regionalt miljøprogram. Miljøprogrammet skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: - redusere forurensning til vann og luft - ivareta kulturlandskap og kulturminner - tilrettelegge for friluftsliv - ivareta biologisk mangfold. Her kan du søke om Regionalt miljøtilskudd. Søknaden åpnes fra 1.august

For regionalt miljøtilskudd og produksjonstilskudd: Øyulf Guttormsen, 46 93 54 81, oyulf.guttormsen@gran.kommune.no For produksjonstilskudd: Anne Okkenhaug Bentsen, 48 24 08 65, anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.n Om regionalt miljøtilskudd hos Landbruksdirektoratet . Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag . Regionalt miljøprogram for Trøndelag 2018 - 2022 (PDF, 2 MB) Info og foreløpige satser for regionalt miljøtilskudd for Trøndelag 2020 (PDF, 151 kB) Søknad og søknadsfris

Endringsskjema for kontonummer som benyttes i utbetaling

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan leveres fra og med 1. oktober 2018.Søknadsfristen er 15. oktober 2018.Husk å søke innen mandag 15. oktober kl. 23.59, etter dette er det ikke mulig å søke.Søknadsfristen er også 15. oktober for regionalt miljøtilskudd i Trøndelag. Skjema finner du her Regionalt miljøtilskudd (RMP): Fra og med 15. september til 15. oktober er det mulig å søke om regionalt miljøtilskudd. Dette gjelder foretak som driver..

Regionale miljøtilskudd for jordbruket - RMP 2019

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene ska Regionalt miljøtilskudd. Hovedmålsettingen for Regionalt Miljøprogram for Jordbruket i Troms 2013-2016 er å styrke miljøarbeidet i jordbruket og synliggjøre jordbrukets miljøinnsats i Troms. For å nå dette målet er det utarbeidet egne tilskuddsberettigede tiltak

Søknad om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i

Regionale miljøtilskudd i jordbruket 16.07.2019 (Oppdatert: 16.07.2019) Brita Johansen. Søknadsportalen åpner 1. august. Fristene for å sende søknad er 20. august i Nordland og 15. oktober i Troms og Finnmark. Vær ute i god tid, da det ikke er mulig å importere opplysninger fra fjorårets søknad Søknad om regionalt miljøtilskudd i Hordaland Last ned søknad om regionalt miljøtilskudd i hordaland fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder Søknad om regionalt miljøtilskudd - 2018 DokType I Sak/dok nr: 2018/2709-14 3838/2019 Løpenr.: 15.03.2019 Journaldato: 15.03.2019 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Landbruksdirektoratet Innhold: Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970924337 - 50/12 Sakstittel: Søknad om regionalt miljøtilskudd - 2018 DokType I Sak/dok nr.

Regionalt miljøtilskudd (RMP) - Lillestrøm kommun

Regionalt miljøtilskot. Tilskudd til driftsmåter som ivaretar viktige miljøverdier. Regionalt miljøtilskudd omfatter tilskuddsordningene: Skjøtsel av bratt areal; Beite i utmark. (Gjelder kastrater av storfe, mjølkekyr på seter og geit) Skjøtsel av slåttemark (utvalgte naturtyper) Slått/beite av biologisk verdifulle areale

 • Gamle høvler.
 • Balkongdør med sidefelt.
 • Den usynlige hånd eksempel.
 • Steil holdning kryssord.
 • Ssc esrange.
 • Amnesty jobb.
 • Garn åsane.
 • Input attributes in html.
 • Ausflugsziele neuwied umgebung.
 • Utenlandsopphold skatt.
 • Wesco müllbeutel.
 • Passport size photo.
 • Trimeriet haugesund.
 • Kyoto travel.
 • Lo tenga o no david bisbal descargar.
 • Sosialøkonomi.
 • Containerutleie sotra.
 • Tropehagen zoo.
 • Skiguard 830s.
 • Sauda vidaregåande skule avdeling birkeland.
 • Mairittet.
 • Tekno music.
 • Echter mehltau hanf.
 • Boligbytte oslo.
 • Iris cells.
 • Svulster i halsen.
 • Soar gurbuz 2017.
 • Dixons travel oslo airport.
 • Linjert ark i word.
 • Liten og stor dikt.
 • Rechtsabteilung tu darmstadt.
 • Dr laval lübeck.
 • Rechtsabteilung faz.
 • Regierungsbezirke schleswig holstein.
 • Dhbw stuttgart.
 • Usa finanskrise 2008.
 • Jesus står i porten.
 • Balladen von goethe klasse 7.
 • Autisme test online.
 • Forfattere i romantikken.
 • Vw golf 1 4 tsi motor.