Home

Lov om spesialisthelsetjenesten

Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor ( AFP-tilskottloven ) Hvordan Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) er oppbygd. Kapittel 1. Formål og virkeområde (§§ 1-1 - 1-2) Kapittel 2 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) Kapittel 2. Ansvarsfordeling og generelle oppgaver. Oversikt; Vis alle punkter § 2-1. Statens ansvar for spesialisthelsetjenester. Staten har det overordnede ansvar for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste

Smittevernloven LOV 1994-08-05 nr 55: Lov om vern mot smittsomme sykdommer Spesialisthelsetjenesteloven LOV-1999-07-02 nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. Straffeloven LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov Tannhelsetjenesteloven LOV 1983-06-03 nr 54: Lov om tannhelsetjeneste Veileder til lov og forskrift. PDF. Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer . Hvem kan henvise til spesialisthelsetjenesten Lovfortolkning - Forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon - § 9 Beslag. PDF. Rapporter. Pasientgrupper med omfattende tjenestebehov

Høringsinnspill - lov og forskrift om EU forordningen om

Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor ( AFP-tilskottloven ) Private virksomheter kan yte helsehjelp til pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, for en pris fastsatt i forskrift etter andre ledd Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som omfattes av bevarings-, helsetilsynsloven § 6 og lov 16. juni 2017 nr. 56 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten § 7. Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) Kapittel 5. Finansiering. Oversikt; Vis alle punkter § 5-1. Pasientens bostedsregion. Som bostedsregion skal regnes den helseregion der pasienten har sin faste bopel Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor ( AFP-tilskottloven ) Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg; Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) Kapittel 7. Forskjellige bestemmelser

Spesialisthelsetjenesteloven er en lov som regulerer spesialisthelsetjenester. Den er en del av helselovsreformen 1999. Veldig mange av bestemmelsene i spesialisthelsetjenesteloven regulerer organisatoriske og administrative forhold som angår sykehus og sykehusenes poliklinikker. Spesialisthelsetjenester er en samlebetegnelse på helsetjenester som ikke utføres på et kommunalt nivå Lov om spesialisthelsetjenesten. Lovens formål er særlig å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjons-hemning. 23 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) Dato LOV-1999-07-02-61 Departement Helse- og omsorgsdepartementet Sist endret LOV-2016-05-20-10fra 01.11.2016, LOV-2016-06-17-48 Publisert Ikrafttredelse 01.01.2001, 01.07.2001 Endrer Kunngjort Korttittel Spesialisthelsetjenesteloven - sphl Kapitteloversikt: Kapittel 1 Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) (LOV-1999-07-02-61). Filtrering av treff. Rettskilde. Nullstill filter ␡ Utfør filtrering Dokumentliste §1-2 Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser) 16.06.2017.

Vi tilbyr produkter og tjenester til norske bibliotek, som bøker, lydbøker, metadata/katalogdata, film, dataspill og bibliotekmateriell Koordinator oppnevnt i spesialisthelsetjenesten § 22 Koordinator i spesialisthelsetjenesten «For pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, skal det tilbys koordinator, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a. Dette gjelder uavhengig av om pasienten ønsker individuell plan

Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer Lov av 2

Hver lov med kommentarer utgis separat under fellesbetegnelsen Norsk Lovkommentar Sær Lov om spesialisthelsetjenesten (Spesialisthelsetjenestelov | Biblioteksentralen JavaScript seems to be disabled in your browser Spesialisthelsetjenesten i Norge er den delen av Norges helsevesen som har ansvar for somatiske og psykiatriske sykehus, andre institusjoner samt ambulansetjenesten.Spesialisthelsetjenesten er delt inn i fire regioner. De fire regionale helseforetakene har ansvaret for å sikre befolkningen i regionen tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester

Spesialisthelsetjenesteloven (1) erstatter dagens sykehuslov (2) og de organisatoriske bestemmelsene i lov om psykisk helsevern (3). Loven gjelder således for hele spesialisthelsetjenesten. Den er i stor grad en videreføring av gjeldende rett, men inneholder også flere viktige endringer 2 LOV -1999 07 02 61 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 3 LOV -1999 07 02 63 Lov om pasient og brukerrettigheter FORORD . FORORD 2 INNHOLD 3 1. BAKGRUNN 5 1.1 Hvorfor innføres kontaktlegeordningen 5 1.2 Om ansvar og roller 6 2. RETTEN TIL KONTAKTLEGE 7 2.1 Vilkår 1: Alvorlig tilstand Om lov om spesialisthelsetjenesten m m Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 13. november 1998, godkjent i statsråd samme dag. Les dokumentet Følg proposisjonen på Stortinget. Helse- og omsorgsdepartementet. Relatert. Prop. 196 L (2012-2013.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no) Forskrift til lov om spesialisthelsetjenesten (regjeringen.no) Revidert forskrift om prioritering og rett til spesialistbehandling (lovdata.no) Forskrift om individuell plan (lovdata.no) Nasjonale veiledere om samhandling i og mellom tjenestenivåene (regjeringen.no Om oss Om Helsebiblioteket.no Personvern/cookies English Kontakt Brukerstøtte Redaksjonen Følg oss Facebook Twitter Nyhetsbrev. Helsebiblioteket.no sender jevnlig ut nyhetsbrev med informasjon om innhold og nye tjenester. For å motta nyhetsbrev må du logge inn og krysse av for nyhetsbrev i brukerprofilen din. Se et eksempel på nyhetsbrev Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 : med endringer, sist ved lov av 21. desember 2005 nr. 127 (i kraft 1. januar 2006) 9788202256135 Bokmå

Kjøp 'Spesialisthelsetjenesteloven, (lov om spesialisthelsetjenesten m.m.) av 2. juli 1999 nr. 61, med endringer, sist ved lov av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og av 10. april 2019 nr. 11 (i kraft 15. mai 2019)' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Spiral | 978820265986 Søkeresultater for Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 - Haugenbok.n Logg inn. Cart. 0 Handlekur lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 5-3. Kontakt Helf 30. mars 2020: Enighet om avtaler om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden for spesialisthelsetjenesten Virke og de fleste av arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området har nå blitt enige om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronasituasjonen

Lover og forskrifter - Helsedirektorate

Her er informasjon om organisering, styring og finansiering av spesialisthelsetjenesten. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) - sphlsl. Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) - ftrl. Lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr - medutstl. Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) - smittel Les mer om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 her. Regjeringen la i 2016 frem den første nasjonale helse- og sykehusplanen for perioden 2016-2019 (Meld St.11, 2015-2016). Bedre kvalitet og pasientsikkerhet og bedre oppgavedeling mellom sykehus var blant hovedområdene. Les mer om Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 he Kjøp Spesialisthelsetjenesteloven (lov om spesialisthelsetjenesten m.m.) fra Bokklubber Spesialisthelsetjenesteloven (lov om spesialisthelsetjenesten m.m.) - med endringer, sist ved lover av 20. mai 2016 nr. 10 (i kraft 1. november 2016) og av 17. juni 2016 nr. 4

spesialisthelsetjenesteloven - Store norske leksiko

 1. Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene
 2. Forskrift om habilitering og rehabilitering. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 28. juni 2001 med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene §§ 1-3, 1-4, og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1
 3. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 § 5-6 og statistikkloven av 16. juni 1989 nr 54 § 2-1 og 3-2. EØS-referanse. Ikke relevant. Produksjon. Omfang. Spesialisthelsetjenesten omfatter sykehus og institusjoner innen somatikk (somatiske spesialsykehjem, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, sykestuer, fødestuer.
 4. Lov om psykisk helsevern: Lov om psykisk helsevern regulerer psykiske helsetjenester i spesialisthelsetjenesten. Formålet med loven er å etablere og gjennomføre psykisk helsevern på en forsvarlig og rettssikker måte, og at tiltakene i loven tar utgangspunkt i pasientens behov og respekt for menneskeverdet
 5. I merknaden til § 3 -5 i Ot. prp. nr. 10 om lov om spesialisthelsetjenesten heter det: Det tydeliggjøres i bestemmelsen at departementet kan stille krav til undervisningens innhold og omfang. I merknaden til denne paragrafen i endringen i spesialisthelsetjenestelovens § 3-

Lov om spesialisthelsetjenesten - Radiograf

Sosial- og helsedepartementet har vedtatt forskrifter om prioritering av helsetjenester og rett til helsehjelp, forskr. 2000-12-01 nr. 1208, og utgitt et rundskriv til lov om pasientrettigheter, rskr. I-60/2000. Forskriftens § 2 utdyper retten til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten er en samlebetegnelse på alle helsetjenestene kommunene har ansvar for å drive. Helse- og omsorgstjenesteloven av 2011 gir de viktigste bestemmelsene for denne tjenesten. Med hjemmel i denne loven er det gitt en rekke forskrifter som utdyper lovens bestemmelser. Slike forskrifter omfatter blant annet betalingsordninger for tilbud etter loven Spesialisthelsetjenesteloven (lov om spesialisthelsetjenesten m.m.) (Heftet). Jus. Pris kr 59. Spesialisthelsetjenesteloven (lov om spesialisthelsetjenesten m.m.) - med endringer, sist ved lover av 20. mai 2016 nr. 10 (i kraft 1. november 2016) og av 17. juni 2016 nr. 4 I lov om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven) kap.3 under Særlige plikter og oppgaver står det: § 3-3 Helseinstitusjon som omfattes av denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt straks sende melding til Helsedirektoratet om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen

Helsetilsynet mener meldeplikten i medhold av § 3-3 i lov om spesialisthelsetjenesten og intensjonene med bestemmelsen er hensiktsmessige for å fremme sikkerheten i tjenesten. Meldeplikten skal understøtte dette systematiske sikkerhetsarbeidet i virksomheten, og tilsynsmyndigheten har som oppgave å følge med på dette arbeidet og gripe inn ved tegn på alvorlige mangler 14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven). Loven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler og stiller minimumskrav til innholdet i avtalene, jf lovens kapittel 6. Den nye loven trer i kraft 1. januar 2012 Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten er en ordning som skal sørge for at oppfølgingen av deg som pasient blir bedre, tryggere og mer effektiv. Kontaktlege er en rett for deg som pasient og en plikt for spesialisthelsetjenesten. Informasjon om rettigheten. Retten til kontaktlege er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 a Forsvarlighetskravet. Kravet til helsepersonell om å yte forsvarlig helsehjelp er uttrykt slik i helsepersonelloven § 4: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet [] som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig»

Evaluering av mammografi-programmet - Radiograf

På denne siden finner du lenker til sentrale lovverk og statlige føringer for psykisk helsearbeid i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Pasient- og brukerretighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, er regulert i Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid mellom regionale helseforetak og kommuner innen nødmeldetjenesten slik det fremgår av Lov om spesialisthelsetjenesten m.m., Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og Forskrift. Øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenesten. Øyeblikkelig hjelp etter spesialisthelsetjenesten er regulert i § 3-1 ().Sykehus og fødestuer har etter denne reglen en plikt til straks å motta en pasient som trenger øyeblikklig helsehjelp dersom det er «påtrengende nødvendig», dvs. et vilkår som må være oppfylt for at helsehjelpen skal ytes Vi har ingen egen lov hvor alle pasientrettigheter er samlet. Bestemmelser om pasientrettigheter er spredt i mange forskjellige lover som angår helsetjenesten. og de blir møtt annerledes enn menn, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening til NHI.no Du har rett på å få nok informasjon om helsetilstanden din, Hvis du er under 23 år og sliter med psykiske lidelser eller er avhengig av rusmidler har du rett til at spesialisthelsetjenesten vurderer helsetilstanden din innen 10 arbeidsdager fra henvisningen din er mottatt der. Lov om pasient- og brukerrettigheter

Spesialisthelsetjenesteloven - regjeringen

ansvaret ligget i Helsedirektoratet. Informasjon om aktivitet og ressursbruk kan også finnes hos Statistisk Sentralbyrå, som presenterer årlige oppdatering av utviklings-trekk i spesialisthelsetjenesten. Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten ble opprettet i 2005 for å bidra med faktagrunnlag som utgangspunkt for fastsettelse a Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Spesialisthelsetjenesten - Tidligere publisert - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Sentrale forskrifter hjemlet i Lov om

 1. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) mottatt av spesialisthelsetjenesten, få informasjon om han eller hun har rett til nødvendig helsehjelp, jf. §2-1b andre ledd. Vurderingen skal skje på grunnlag av henvisningen. Ved mistanke om alvorli
 2. • lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) • lov om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven) • lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) • Innst. O. nr. 65 (1998-1999), jf. Ot.prp. nr. 10 (1998-99) Om lov om spesialisthelsetjenesten m.m
 3. Lov om spesialisthelsetjenesten med mer av 2, juli 1999 nr. 61, § 5.6 og. Statistikkloven av 16. juni 1989 nr. 54 § 2.1f. EØS-referanse. Ikke relevant. Produksjon. Omfang. Statistikken omfatter statlig eide spesialisthelsetjenester, organisert i regionale helseforetak (RHF) og helseforetak
 4. Disse forholdene reguleres gjennom lov om spesialisthelsetjenesten. Det psykiske helsevern er ikke i noen særstilling når det gjelder regler av denne type, og det er derfor ingen grunn til dobbelthjemling her, slik som etter den tidligere sykehuslov og psykisk helsevernlov
 5. d)helsetjenesten: primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten; e)helsepersonell: personer som nevnt i lov om helsepersonell § 3. Kapittel 2. Rett til helsehjelp § 2-1. Rett til nødvendig helsehjel
 6. Nøkkelord: rettslig regulering, faglig skjønnsutøvelse, spesialisthelsetjenesten, I 2015 ble prioriteringsveilederne revidert som følge av endringer i lov om pasient- og brukerrettigheter i 2013 og påfølgende endringer i forskrift om prioriteringen av spesialisthelsetjenester i 2015 (Nygaard, 2018)

Lov om helse - og omsorgstjenester kapittel 9 Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Kapellveien habiliteringssenter fungerer som spesialisthelsetjeneste i forhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kap.9 for barn og ungdommer opp til 18 år i Oslo lov om pasient- og brukerrettigheter Fristbrudd kan være forventet eller allerede ha inntruffet Med et forventet fristbrudd menes et fristbrudd som ennå ikke har oppstått, men hvor spesialisthelsetjenesten ser at behandlingsstedet der pasienten står på venteliste ikke vil kunne gi pasienten et tilbud om helsehjelp innen fristen • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni 2011 (helse- og omsorgstjenesteloven) • Lov om spesialisthelsetjenesten av 2. juli 1999(spesialisthelsetjenesteen)vlo • Innst. 424 L (2010-2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om kom-munale helse- og omsorgstjenester m.m., jf. Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kom

lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften Lov om pasient og brukerrettigheter. Lov om helsepersonell. Meld. St. 11, Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019). BMJ Best Practice. Factitious disorders > management >Patient discussion, Oct 05, 2017. Folkehelseinstituttet - rapporter og trykksaker. Samhandling om helsetjenestene til pasienter med kroniske tilstander 2008, oppdatert 2014

Ofte stilte spørsmål - FAQs - RadiografPPT - Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapoteket i

I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. gjøres følgende endringer: § 2-1 a andre og nytt tredje ledd skal lyde: Det regionale helseforetaket skal innrette sitt tjenestetilbud i tråd med følgende prioriteringskriterier Spesialisthelsetjenesteloven (Heftet). Jus. Pris kr 71. Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata til bruk ved henvisninger til spesialisthelsetjenesten er nå innarbeidet. Disse er «Haster» og «Pakkeforløp for kreft». Kodeverk for henvisningstype er også revidert, og har nå tre alternativer: Utredning/behandling Råd til henviser Øvrige henvisninger Se også Alle prioriteringsveileder - om lov og forskrift Lov om helseforetak. Lovens formål er å bidra til å oppfylle de målsettinger som er nedfelt i spesialist-helsetjenesteloven § 1-1 og pasient- og brukerrettighetsloven § 1-1

Høringsinnspill: Innføring av spesialistgodkjenning for

Video: Slik er spesialisthelsetjenesten bygd opp - regjeringen

Spesialisthelsetjenesten skal varsle om alvorlige hendelser. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient, der utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. Taushetsplikt. Vi har taushetsplikt. Det vil si at vi har plikt til å holde din identitet skjult for andre og aktivt hindre at disse opplysningene blir. Lov 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten m.m. og forskrift 18. desember 2001 nr. 1539 om godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner ved sykehus regulerer godkjenning av helseinstitusjoner og helsetjenester, herunder sykehus. 4.2 Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m

Forarbeider til spesialisthelsetjenesteloven Helsetilsyne

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Nettsiden besøkt 27.12.17. lovdata.no; Mer fra Rettigheter og helsetjeneste. En kontaktlege i spesialisthelsetjenesten skal bidra til at pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse får bedre og tryggere oppfølging,. Finansieringssystem. Behovsjusterte rammetilskudd (basistilskudd) er den primære inntektskilden til de regionale helseforetakene. Somatiske tjenester finansieres med om lag 50 % basisbevilgning og 50 % Innsatsstyrt finansiering (ISF) i 2019

Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (helsedirektoratet.no) er kontaktpunkt for henvendelser om dette, og har det overordnede ansvaret. Tilbudet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), LOV-2011-06-24-30, kapittel 4. 6. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven), LOV-1999-07-02-6, § 2- Spesialisthelsetjenesten skal etter behov bidra med spesialisert utredning ved hjelp av samtale, RAS tilbyr både innleggelse for gravide etter Lov om helse- og omsorgstjenester § 10-3 og frivillig innleggelse for gravide etter Lov om spesialisthelsetjenester,.

Medisinsk-faglig ledelse, eller medisinsk ledelseDatoer for lønnsoppgjøret 2020 - RadiografEFRS - RadiografUtvikler guide om videokontakt mellom sykehus og kommuner

For kursledere og kurskomiteer Innledning. Informasjonen dere finner her er utarbeidet av de regionale utdanningssentrene (RegUt-ene). Bakgrunnen for den tekstlige informasjonen, er i hovedsak vedtatte rutiner, RegUt's mandat og spesialistforskriften Et viktig formål med lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) er at den skal bidra til et likeverdig tjenestetilbud for hele befolkningen og til at ressursene utnyttes best mulig. Utgifter til lønn til ansatte utgjør mellom 65 og 70 prosent av kostnadene «Alle prioriteringsveilederne - om lov og forskrift» informerer om endringer og innhold i pasient- og brukerrettighetsloven, prioriteringsforskriften og forklarer hvordan prioriteringsveilederen er ment som beslutningstøtte ved vurdering av henvisninger i spesialisthelsetjenesten Lov om pasientskade. Loven regulerer erstatning for pasientskader i offentlig og privat helsetjeneste; og er bare satt i verk for offentlig helsetjeneste. 23. Jun 2015 - 06:00 Endret 8. Jun 2018 - 11:2 Frå statistikkåret 2001 avløyste lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernlova) av 2.juli 1999, lov om psykisk helsevern (psykiatrilova) av 28. april 1961. Dette gjer at tidsseriar for innleggingar etter tvangsparagraf ikkje kan vidareførast

 • Marimars tanztempel leverkusen.
 • Sneakers 2018.
 • Bfs running time.
 • Medisinsk yoga youtube.
 • Estetiske og rituelle uttrykk.
 • Bean boozled kaufen müller.
 • Grant gustin gracie gustin.
 • Just dance 2018 song.
 • Allergener meny.
 • Bonifacio.
 • Nikolai ii.
 • Balders fest.
 • Paris jackson 2017.
 • Eks psychologie heidelberg.
 • Asahi pentax k1000.
 • Gå ned i vekt med fjelltur.
 • Brisbane climate.
 • Cluedo movie.
 • Tåkesmører olje.
 • Diakonie kaiserswerth krankenhaus adresse.
 • Paganism definition.
 • Vestre aker nav.
 • Md formulations continuous renewal serum.
 • Nightstyle wuppertal.
 • Benmargskreft fase 1.
 • Utebord med gasspeis.
 • Sentralnervesystemet mennesker.
 • Hybel ringsaker.
 • Kontraktsformular ns 8415.
 • Den usynlige hånd eksempel.
 • Baritone voice range.
 • Vasket lin metervare.
 • Overføre penger til utlandet grense.
 • Raclette käse gruyere.
 • Nord pool spa sarek.
 • Lego star wars the force awakens.
 • Darth malgus vs darth vader.
 • Bizaardvark olivia rodrigo.
 • Hallingdal feriepark meny.
 • Google images.
 • Drone forsikring alka.